copylight distance

20190331 | -by RYOJI OBATA 19-20 AW

-by RYOJI OBATA 19-20 AW

 

-by RYOJI OBATA 19-20 AW

 

-by RYOJI OBATA 19-20 AW

 

-by RYOJI OBATA 19-20 AW

 

-by RYOJI OBATA 19-20 AW

M:Ruka Yamaguchi(Querl ENTERTAINMENT), HM:Ayano Ura, Yuka Hirata, D:Yuta Fujii(FG)