copylight distance

20200402 | -by RYOJI OBATA 20-21 AW

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

 

-by RYOJI OBATA 20-21 AW

M:Natsuki Morita(CGEinc.),  Hair:Yuka Hirata, Make:Ayano Ura, D:Yuta Fujii(FG)